پوشش‌های ضد آتش با توجه به دامنه کاربرد آن‌ها به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: پوشش‌های ضد آتش، ،پوشش‌های تاخیرانداز آتش پوشش‌های مقاوم به حرارت .