چسب تزریق و ترمیم بتن

چسب EPOLOCK 1200 یک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته بسیار کم می‌باشد. از این رزین می‌توان جهت تزریق در ریز ترک‌های بتن و حفره‌های ریز استفاده کرد. میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کاملا آب‌بند و مقاوم می‌کند. ‌

در این روش لازم است ابتدا روی ترک را با چسب EPOLOCK 1100 که چسب ضد شره با ویسکوزیتة بالا می‌باشد آب بندی کرد. در صورت شیب دار نمودن دیواره ترک می‌توان اطمینان حاصل کرد که چسب EPOLOCK 1100 چسبندگی بالاتری به بتن اطراف ترک خواهد داشت.

در داخل چسب EPOLOCK 1100 نیپل‌هايي جهت تزریق چسب در فواصل 20 تا 40 سانتیمتری بسته به عمق ترک کاشته می‌شود. این نیپل‌ها محل‌های تزریق چسب EPOLOCK 1200 به داخل ترک خواهند بود. در ترک‌های با عمق بیشتر لازم است فاصلة نیپل ها کمتر در نظر گرفته شود. پس از پخت چسب EPOLOCK 1100 ، چسب EPOLOCK 1200 با استفاده از دستگاه تزریق از محل نیپل‌های کاشته شده به داخل ترک تزریق می‌گردد. چسب از پایین ترین نیپل تزریق می‌شود و تزریق تا زمانی که چسب تزریق شده از نیپل مجاور خازج شود ادامه می‌یابد. پس از این مرحله نیپل با پیچ یا وسیلة مناسب دیگر مسدود می‌شود و این فرآیند برای سایر نیپل‌ها تکرار می‌گردد تا ترک پر از چسب گردد. در بعضی موارد در صورت عمیق بودن ترک لازم است محل ترک در طرف مقابل دیوارة محل تزریق نیز با چسب EPOLOCK 1100 آب بندی گردد. روز بعد از تزریق محل ترک با قلم یا دستگاه مناسب جهت ایجاد سطحی صاف تمیز کاری شود.

چسب EPOLOCK 1500 یک رزین دو جزیی بر پایه اپوکسی با ویسکوزیته کم می‌باشد. از این رزین می‌توان جهت پوشش و آب بندی سطوح بتنی و یا تزریق در ریز ترک‌های بتن و حفره‌های ریز در شرایط خیس و مرطوب، بتن های خام و یا سطوح آماده سازی نشده استفاده کرد. میزان نفوذ این رزین بداخل بتن بسیار زیاد است و کل بتن را کاملا آب‌بند و مقاوم می‌کند. ‌