قطعات و لوله های کامپوزیتی ضد آتش

پوشش های ضد آتش با توجه به دامنه کاربرد آن ها به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

  1. پوششهای‌ضد‌آتش
  2. پوششهای‌تاخیرانداز‌آتش
  3. پوششهای‌مقاوم‌به‌حرارت

پوشش های ضد آتش پلیمری‌:

شامل ‌پوششهایی ‌میشوند ‌که ‌در ‌معرض ‌آتش ‌و‌ حرارت ‌مقاوم ‌هستند ‌و‌ در ‌زمان ‌آتشگیری ‌سطح‌
زیرین ‌را ‌محافظت ‌می
کنند ‌تا ‌به ‌عمکرد ‌خود ‌ادامه ‌دهد ‌و‌ از ‌انتقال ‌حرارت ‌و‌ آتش ‌به ‌سطح ‌زیرین ‌جلوگیری ‌بعمل ‌میآورد‌ . بطور ‌مثال ‌در‌
خطوط‌لوله‌انتقال،‌چنانچه‌لوله‌دچار‌حریق‌شود‌با‌وجود‌
پوشش‌ضد‌آتش‌در‌فشار‌کاری‌بدون‌نشتی‌باقی‌میمانند‌.این‌پوششهای‌پلیمری‌
معمولا‌بر‌پایه‌فنولی‌می
باشند‌که‌دارای‌مقاومت‌حرارتی‌و‌خوردگی‌بالایی‌بوده‌و‌ضریب‌انتقال‌حرارت‌آنها‌حتی‌در‌دماهای‌بالا‌نیز‌پایین‌
است
.

پوشش های تاخیر انداز آتش:

فقط‌از‌گسترش‌آتش‌و‌شعلهور‌شدن‌سطوح‌جلوگیری‌میکنند‌و‌خاصیت‌خود‌خاموش‌شوندگی‌دارند‌
بطوریکه ‌اجازه ‌نمی
دهند ‌سطح ‌آتش ‌گیرد‌ . اما ‌ممکن ‌است ‌خواص ‌مکانیکی ‌و‌ شیمیایی ‌سطح ‌زیرین ‌در ‌اثر ‌انتقال ‌حرارت ‌کاهش ‌یابد‌ . این‌
پوشش
ها‌معمولا‌بر‌پایه‌مواد‌هالوژنه‌و‌غیر‌هالوژنه‌هستند‌.پوششهای‌هالوژنه‌شامل‌هالوژنها‌هستند‌که‌در‌معرض‌آتش‌تولید‌دود‌سمی‌
می
نمایند ‌لذا ‌جهت ‌محیطهای ‌دربسته ‌توصیه ‌نمیشود‌ . پوششهای ‌غیر ‌هالوژنه ‌ ‌شامل ‌ترکیباتی ‌از ‌مواد ‌معدنی ‌مانند ‌نیتروژن، ‌فسفات،‌
آلومینیوم ‌و
‌ ….میباشند ‌که ‌در ‌معرض ‌آتش ‌بخارات ‌و‌ دود ‌سمی ‌متصاعد ‌نمیکنند ‌و‌ با ‌تشکیل ‌ذغال ‌فومی ‌از ‌آتشگیری ‌و‌ تا ‌حدی ‌انتقال‌
حرارت‌به‌سطح‌زیرین‌جلوگیری‌بعمل‌می
آورند‌.

پوشش های مقاوم به حرارت:

نیز‌بسته‌به‌نوع‌مواد‌پلیمری‌مورد‌استفادهدر‌آنها،‌میتوانند‌در‌دماهای‌بالا‌بکار‌روند،بطوریکه‌تحمل‌
دمایی‌آن
ها‌میتواند‌تا‌333درجه‌سانتیگراد‌افزایش‌یابد‌.اینپوششها‌بر ‌پایه‌نوالاک‌و‌یا‌رزینهای‌مدیفای‌شده‌میباشند‌ . در‌واقع‌این‌
پوشش
ها ‌در ‌محیطهاییکهدر ‌معرض ‌حرارت ‌بالا ‌هستند ‌استفاده ‌میشوند ‌تا ‌در ‌مقابل ‌حرارت ‌مقاومت ‌داشته ‌باشند ‌اما ‌در ‌معرض ‌آتش‌
شعله
ور‌میشوند‌و‌نمی‌توان‌از‌آنها‌در‌محیطهایی‌که‌در‌معرض‌شعله‌مستقیم‌است،‌استفاده‌نمود.

با‌توجه‌به‌کاربری‌مورد‌نیاز‌میتوان‌از‌این‌پوششها‌برای‌محافظت‌انواع‌سطوح‌فلزی،‌غیرفلزی،‌چوب،‌سنگ‌و‌‌…..استفاده‌نمود‌.در‌این‌
شرکت ‌از ‌انواع ‌رزینهای ‌فنولیک، ‌رزین ‌های ‌اپوکسی ‌نوالاک ‌و‌ رزول، ‌پودرهای ‌معدنی ‌غیر ‌هالوژنه ‌و‌ ترکیبات ‌کلردار ‌جهت ‌طراحی ‌انواع‌
سیستمها‌و‌قطعات‌ضد‌آتش‌استفاده‌میشود‌.